ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

FB88 จะไม่รับผิดชอบต่อการรับประกันใดๆ และความรับผิดชอบของบุคคลที่สามรวมทั้ง แต่ไม่จำกัด ในการให้บริการข้อมูล หรือผู้ให้บริการโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับทุกด้านของบริการเว็บไซต์ หรือข้อมูลและการละเมิด หรือการละเลยของคู่ค้าของบุคคลที่สามดังกล่าว ในกรณีใดๆ รวมทั้งการละเลย FB88 บริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา บริษัทย่อยคู่ค้าพนักงานอาวุโส พนักงานและตัวแทน จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ การสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายรวมทั้ง แต่ไม่จำกัดโดยตรงหรือทางอ้อม หรือที่เกี่ยวข้องกับบริการเว็บไซต์ซอฟต์แวร์ และข้อมูลหรือการโหลดการติดตั้ง หรือใช้ซอฟต์แวร์ของคุณไม่ว่า FB88 ได้รับการบอกเกี่ยวกับความเป็นไปได้หรือไม่ คุณยอมรับว่าบางส่วนหรือทั้งหมดของข้อมูลอาจจะชั่วคราว และอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขตามบทบัญญัติของข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ ดังนั้นคุณจึงยอมรับว่าข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงการอ้างอิงไม่ถือเป็นข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นหรือเรื่องใดๆที่มีผลผูกพันกับงบรับประกันภาระผูกพันตามสัญญาหรือการพึ่งพา

คุณยอมรับว่าข้อตกลงนี้ประกอบด้วยข้อยกเว้นทั้งหมดและความรับผิดชอบ ยกเว้นความเสี่ยงและผลประโยชน์ของข้อตกลงนี้ในนามของการกระจายที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผลและ

พิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมทั้ง แต่ไม่จำกัด มูลค่าที่คุณเพิ่มเติมยอมรับว่าการยกเว้นเหล่านี้และข้อจำกัด จะถูกบังคับใช้ภายในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาติไว้

การตรวจสอบความปลอดภัย

ลากเพื่อยืนยัน